EFFE® RA-V sopii runsaasti ravinteita sisältäville vesille

Vesienkäsittelyn ympäristövaikutuksia voidaan alentaa huomattavasti estämällä kiintoaineeseen sitoutuneiden ravinteiden pääsy vesistöön. Hapetus/saostusmenetelmässä kiintoaine saostuu lietteenä altaan pohjalle, josta se poistetaan aika ajoin asiakkaan erillissuunnitelman mukaan.

Käsittelyn jälkeen vedenjuoksutus luontoon on turvallista, esim. fosfori saostuu ja orgaanisen aineksen määrä vähenee huomattavasti. Tämä pienentää ympäristökuormitusta sekä hajuhaittaa tuotantolaitoksen ja purkuojien ympäristössä.

EFFE® RA-V menetelmällä voidaan teknisesti ja järkevillä kustannuksilla saavuttaa vesienkäsittelyssä merkittävää parannusta nykyisin käytössä oleviin menetelmiin verrattuna.

EFFE® RA-V on monikäsittelymenetelmä ravinnerikkaille suotovesille ja valumavesille, multa-, turve- ja lannoiteteollisuuteen, kaatopaikoille, rejektivesille. Menetelmä sisältää aerobisen käsittelyn bioreaktoreissa, mikrokuplailmastuksen (kaasustrippaus), selkeytykset sekä kyseiselle vedelle määritellyt saostuksen apuainelisäykset.

EFFE® RA-V menetelmä alentaa kiintoaineen, rikkivedyn hajun, veteen liuenneiden haitta-aineiden, sulfaatin, raskasmetallien, kaasujen ja ravinteiden määrää vedessä toivotulle tasolle.

EFFE® RA-V vedenkäsittelyssä veden rakenne rikkoutuu ja veteen liukenee happea, ravinteet muuttavat osittain muotoaan, samalla kaasumaiset yhdisteet pääsevät poistumaan ja luontainen biologinen hajotus lisääntyy. Käsittelyä ja kiintoaineen poistoa tehostetaan kohteeseen parhaiten soveltuvilla koagulanteilla tai muilla apuaineilla.

Online-mittaukset ja SCADA -järjestelmä kuuluvat vedenkäsittelyyn. EFFE® -laitteisto skaalautuu automaattisesti veden määrässä tai laadussa tapahtuvien muutosten mukaan.

Laitos ei vaadi suuria investointeja ja sen käyttö kuluttaa tehoonsa nähden vähän energiaa. Laitteiston toiminta-aika voidaan tarvittaessa jaksottaa veden laadun, määrän, tietyn vuorokauden-, vuodenajan tai tietyn lämpötilan mukaan tapahtuvaksi.

EFFE® RA-V laitteistoja on saatavissa eri kokoja virtaamasta riippuen 5, 12 tai 50 m3/h sekä niiden yhdistelminä ja kerrannaisina.

EFFE® -vedenkäsittelyn edut

  • Perustuu luontaiseen biologiseen puhdistukseen.
  • Hapen liukeneminen veteen on erittäin tehokasta ja kestävää.
  • Kaasumaiset aineosat poistuvat käsittelyssä.
  • Vähentää merkittävästi ympäristökuormaa ja kemikaalien käyttöä.
  • Suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön huomioiden pohjoisen olosuhteet.
  • Sakan talteenotto hyötykäyttöön.
  • Menetelmän avulla veden pH pyrkii asettumaan neutraalin alueelle.
  • Jatkuva ja tasainen ajo, säätyvyys virtaaman suhteen.