Yleistä EFFE® -vedenkäsittelystä

EFFE® vedenkäsittelylaitokset rakennetaan BK-Hydrometa Oy:n Raision toimipisteessä, josta ne siirretään valmiina kokonaisuuksina vedenkäsittelykohteisiin.

EFFE® vedenkäsittelylaitos on teräsrunkoinen, lämpöeristetty ja tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön. Varusteluun kuuluvat EFFE®-, suodatus-, liete-, ja selkeytyssäiliöt sekä LVISA-laitteet.

Vedenkäsittelyn ja prosessikierron alkuvaiheessa hapetusejektorit rikkovat käsiteltävän veden ja samalla apuaine sekoittuu veteen sekä laskeuttaa säiliössä olevan kantoaineen pinnalle jatkuvasti muodostuvaa biofilmiä sakaksi.

Käyttöönottovaihe kestää 1-3 kuukautta ja siihen kuuluvat koulutuksen ohella EFFE®-laitoksen ylläpito, prosessinseuranta ja etävalvonta sekä mahdollisten häiriöiden selvittely. Prosessin toimintaa ja käyttöä valvotaan mobiilisovellusten kautta tai paikallisesti.

EFFE® -menetelmä on kustannustehokas biologis-kemiallinen vedenkäsittelymenetelmä. Bioreaktori, suodatusosat, huuhtelu- ja pesujärjestelmä sekä mahdollinen lietekäsittely kuuluvat menetelmään. Bioreaktori sisältää EFFE® -suuttimet, hapetuskammiot ja kantoaineet.

Pyydä tarjous tästä

EFFE® -mallinnus

Mallinnuskohteeseen toimitetun EFFE® -testilaitoksen käyttöönotto tapahtuu seuraavasti: aluksi vettä käsitellään alhaisella virtaamalla muutamien viikkojen ajan. Tällöin varmistetaan, että mikrobeille muodostuvat hyvät kasvuolosuhteet. Myös kaasufaasina irtoavat haitalliset aineet poistetaan prosessista. Seuraavat viikot EFFE® -laitteistoa ajetaan optimikäytöllä. Tällöin toteutetaan korkein mahdollinen kiintoaineen erotus ja vedenlaadun tavoitearvojen saavuttaminen eri asetustavoilla. Koska ajotapoja on useita, parhaimmista otetaan vesinäytteet ja lopuksi sakkanäyte analysoitaviksi. Niiden avulla saadaan selville laskennallinen saostusaineen tarve ja määrä. Tämän jälkeen määritellään prosessitoteutus sekä kustannukset laitoksen rakentamiselle, käytölle ja ylläpidolle.

EFFE® GX vedenkäsittely

EFFE® GX-menetelmällä käsitellään orsivesiä. Vesi nostetaan pumpuilla EFFE® -yksikköön, jossa ejektorisuuttimet siirtävät ilmassa olevaa happea veteen. Käsittelyssä vesi rikotaan ja vedestä vapautuu kaasufaasina siihen liuenneena olevia kaasuja – kuten radon, hiilidioksidi, metaani, arseeni, rikkivety –, jotka poistetaan prosessista.

Lue lisää

EFFE® ME-X vedenkäsittely

EFFE® ME-X vedenkäsittelymenetelmä perustuu teknologiaan, jonka tekniikkaa ja toimintaa on kehitetty käyttäjien ja asiakkaiden tarpeisiin. Mittakaavaltaan menetelmä on skaalautuva ja sen saatavuus erilaisille vesille on erittäin joustava. Käsittelyn tuloksena epäpuhtauksien määrä laskee toivotulle tasolle.

Lue lisää

EFFE® RA-V vedenkäsittely

EFFE® RA-V on monikäsittelymenetelmä ravinnerikkaille suotovesille ja valumavesille, multa-, turve- ja lannoiteteollisuuteen, kaatopaikoille, rejektivesille. Menetelmä sisältää aerobisen käsittelyn bioreaktoreissa, mikrokuplailmastuksen (kaasustrippaus), selkeytykset sekä kyseiselle vedelle määritellyt saostuksen apuainelisäykset.

Lue lisää

EFFE® SPEF vedenkäsittely-yksikkö

Seisovien vesien yksi ongelma on veden hapettomuus, mikä aiheuttaa veden samentumista sekä leväkasvustojen ja hajuhaittojen syntymistä. SPEF® -laitteisto on kehitetty liuottamaan veteen happea, jota bakteerit voivat käyttää hajotustoiminnassaan. Pitkän kehitystyön ja lukuisten testausten aikana on saatu erinomaisia tuloksia ja onnistuttu liuottamaan veteen jopa 15 mg/l happea. Menetelmän avulla myös veden pH asettuu neutraalin alueelle.

Lue lisää

Näihin haasteisiin tai ongelmiin asiakkaamme ovat löytäneet ratkaisun EFFE®-tuotteista:

  • Ympäristöluvan mukaisten rajoitteiden noudattaminen päästöissä lähivesiin tai vesistöihin.
  • Lievästi kontaminoituneita orsi- tai valumavesiä, joihin on puhdistusvelvoite tai jotka tarvitaan prosessikäyttöön.
  • Alueelta on kerätty sade- ja suotovesiä varastoaltaisiin, joihin johdetaan myös sulamisvedet lumen keräilypaikoilta. Allastilavuus on loppumassa tai altaita halutaan vähentää.
  • Lähialueen asukkailta on tullut huomautuksia toiminnan aiheuttamista hajuhaitoista.
  • Varastoidut vedet sisältävät epäpuhtauksia ja ne haluaan käsitellä ympäristö- tai mukavuussyistä.
  • Tavoitellaan vedessä olevien haitallisten aineiden määrän vähentämistä sekä estetään niiden leviäminen laajemmalle alueelle tai pohjavesiin.
  • Helposti integroitava veden esi- tai jälkikäsittely nykyiseen laitosratkaisuun tai prosessiin.
  • Laajoilta asfaltoiduilta kentiltä kerääntynyt epäpuhdas hulevesi.
  • Halutaan ottaa hyötykäyttöön vedessä olevia arvoaineita.